Menu Close

Nuokan tietosuojaohjeistus

Yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2016 ja 25.5.2018 lähtien sitä aletaan soveltaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Nuokka.fi-sivuston henkilötietojen käsittely on olemassa olevan lainsäädännön mukaista, kun jokaisen kunnan vastuuhenkilö huolehtii omalta osaltaan suunnitelman täytäntöönpanosta. Palvelun käyttäjällä on oikeus tietää mihin tietoja käytetään. Tietosuoja on perusoikeus joka turvaa henkilön yksityisyyden.
Nuokka.fi –sivuston tietosuojasta vastaavat Nuokka.fi –sivuston ylläpitäjät.

Miksi tai mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään?

Henkilötiedot ovat tietoja joista palvelun käyttäjä voidaan tunnistaa, esim. nimi tai puhelinnumero. Nuokassa henkilötietoja voidaan kerätä palautelomaketyökalun avulla. Nuokka ohjeistaa, että henkilöturvatunnusta ei kerätä missään tilanteessa. Nuokka.fi-sivuille ei rekisteröidytä.

Nuokan palautelomaketiedot poistetaan Nuokan järjestelmästä välittömästi tarkoituksenmukaisen käytön jälkeen. Henkilöllä on oikeus kysyä itseään koskevia tietoja lomakkeen laatijalta. Lomakkeen laatijan yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaohjeistuksen lopusta. Jos tiedot ovat virheellisiä, on lomakkeen laatijalla velvollisuus oikaista tiedot.

Ip-osoitteita ei tallenneta erikseen, mutta niiden lukuja käytetään Google Analytics -ohjelman kautta tehtävään toiminnan tarkasteluun ja raportointiin. Lukujen avulla seurataan kävijämäärää ja käyttäytymistä nettisivuilla.

Kysyttävää-palsta on upotettuna koodina Nuokka.fi-sivuilla. Kysyttävää-palstasta ja sen tietosuojasta vastaa Koordinaatti. Kysyttävää-palstan käyttöehdot ja tietosuoja löytyvät osoitteesta: nuortenelama.fi/tietosuoja

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava tietoonsa tulleesta käsittelyssä tapahtuneesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tietosuoja-asetuksessa määritellyt ilmoitusvelvoitteet asetetussa määräajassa. Tietoturvaloukkauksesta tulee antaa riittävät tiedot ja henkilötietojen käsittelijän tulee muutoinkin avustaa rekisterinpitäjää, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tälle tietosuoja-asetuksessa asetetut velvoitteet. Henkilötietojen käsittelijän tulee myös ryhtyä tarpeellisiin jatkotoimenpiteisiin, joilla henkilötietojen tietoturvaloukkauksen haittavaikutuksia voidaan lieventää tai tulevia loukkauksia estää.

Tilivelvollisuus

Henkilötietoja käyttävät tahot ovat tilivelvollisia. Nuokassa on otettu huomioon lainsäädännön vaatimukset seuraavasti:

Henkilötietojen keräämisestä palvelun käyttäjiä tiedotetaan tarvittavasti lomakkeenkeruun yhteydessä.

Viranomaisen ilmoitusvelvollisuus säilyy lastensuojelutapauksissa. Nuokan ylläpitäjät ovat ilmoitusvelvollisia henkeen ja terveyteen kohdistuvista ja seksuaalirikoksista (LsL 25 d §3 mom) ja lastensuojeluilmoituksen tekovelvollisia (LsL 25 25 c §], lastensuojelun oikeus antaa ha saada tietoja (SaL 16-18§, 20§).

Riskianalyysi

Kaikkien kerättävien henkilötietoja kohdalla on arvioitava ko. tietojen keräämisen tarpeellisuutta. Vain ehdottomasti tarpeelliset tiedot kerätään. Nuokan päivittämisessä ja käytössä noudatetaan ohjeistusta. Mikäli ylläpitäjä rikkoo ohjeistusta, on Nuokan yhteyshenkilöillä oikeus huomauttaa virheestä ja käydä moderoimassa lomakkeita. Tietosuojaa koskevassa asetuksessa määrätään uusista hallinnollisista sanktioista. Lakien ja asetusten noudattamista tullaa valvomaan lisäksi lievemmillä keinoilla, kuten antamalla huomautuksia.

Nuokan käytön tietosuojariskit ja toimenpiteet:

Riski:
– Ip-osoitteen tallentuminen on riski, jos haluaa säilyttää anonymiteetin
Toimenpide:
– Tietojen poistaminen säännöllisesti tietojenkäsittelyn ja tilastoinnin jälkeen


Riski:
– Nuori ei ymmärrä mihin palveluun hän antaa henkilötietonsa laittaa
Toimenpide:
– Nuorille suunnattu ohjeistusmateriaali, jotta he ovat tietoisia mihin tietonsa antavat.
– Tietojen poistaminen säännöllisesti tietojenkäsittelyn ja tilastoinnin jälkeen.


Riski:
– Henkilötiedot saattavat joutua vääriin käsiin
Toimenpide:
– Tietojen poistaminen säännöllisesti tietojenkäsittelyn ja tilastoinnin jälkeen.
– Nuokasta vastaavat määrittävät kunnissaan kenellä on tarve olla oikeudet päivittää Nuokkaa.
– Päivittäjät ohjeistetaan ja Nuokasta vastaavat pitävät huolta, että ohjeistusta noudatetaan.


Riski:
– Nettilomakkeen kautta ei saada varmennettua mitään henkilötietoja ilman henkilökohtaista kontaktia
Toimenpide:
– Ylläpitäjät miettivät kuinka lomaketiedot varmennetaan ja miten henkilöön voisi saada yhteyden.

Nuokan ylläpitäjien yhteystiedot:

😊 Anniina Korpi
verkkonuorisotyöntekijä, Porin kaupunki                                                           
📱 044 701 1417
💻 anniina.korpi@pori.fi

😊 Riikka Kataja
nuorisotyöntekijä, Porin kaupunki                                                           
📱 044 701 4489
💻 riikka.kataja@pori.fi

😊 Kalle Salmi
erityisnuorisotyöntekijä, Porin kaupunki
📱 044 701 1419
💻 kalle.salmi@pori.fi